Our online store is open 24/7. More information? Click here. Package carriers are very busy at the moment, please allow 1-2 days extra for delivery.

Image 2

Her finder du vores handelsbetingelser for virksomheder og forbrugere


Bio Futura BV - Handelsbetingelser


§ 1 Generelt

 1. Disse handelsbetingelser gælder for ethvert tilbud, aftale og handel mellem Bio Futura BV og en kunde for hvem Bio Futura BV har erklæret at handelsbetingelser er gældende, for så vidt at parterne ikke udtrykkeligt er enige om, på skrift, at afvige fra disse betingelser.
 2.  Købs – eller andre kunde betingelser er ikke gældende.
 3. Hvis en eller flere af disse bestemmelser og betingelser på noget tidspunkt bliver helt eller delvist ugyldige, forbliver de resterende betingelser gældende fuldt ud.
 4. Såfremt der foreligger en konflikt der ikke er reguleret af disse handelsbetingelser, så skal situationen bedømmes i samme ånd som handelsbetingelserne er forfattet.

 

§ 2 Pristilbud og tilbud

 1. Alle pristilbud og tilbud fra Bio Futura BV er ej specifikke, med mindre dette fremgår. Et pristilbud eller tilbud udløber såfremt varen, for hvem tilbuddet eller pristilbuddet gælder, ikke længere er tilgængeligt.
 2. Bio Futura BV kan ikke blive holdt ansvarlige for pristilbud eller tilbud i det tilfælde at kunden med rimelighed kan forstå at pristilbuddet eller tilbuddet indeholder tydelige fejl.
 3. Aftaler eller forpligtigelser der afviger fra pristilbud, tilbud eller handelsbetingelser er kun gældende såfremt de er godkendt skriftligt af os.
 4. Priserne nævnt i et pristilbud eller tilbud er eksklusiv moms og andre stats afgifter, shipping og håndterings udgifter, undtaget hvis dette er nævnt andetsteds.
 5. Et samlet pristilbud forpligter ikke Bio Futura BV til at eksekverer dele af aftalen for tilsvarende del af den tilbudte pris.
 6. Såfremt kunden ikke er tilfreds med indholdet af ordrebekræftelsen, skal kunden indgive skriftlig klage indenfor 7 dage efter kvitteringen herfor, sker dette ikke anses ordrebekræftelsen for at være korrekt ift. aftalen.§ 3 Kontrakt varighed, leveringsbetingelser implementering og modificerings aftale.

 1. Såfremt en periode er aftalt hvori særskilte aktiviteter eller levering af særlig varer er aftalt, så er dette aldrig en deadline. Når en periode er overskredet skal kunden skriftligt give Bio Futura BV besked samt et varsel om en ny rimelig frist således det er muligt at opfylde aftalen.
 2. Implementerings perioden er ikke begyndt førend at kunden har leveret den korrekte og nødvendige data til Bio Futura BV.
 3. Levering udenfor Bio Futura BV. Kunden er forpligtiget til at accepterer varen når denne bliver leveret til ham. Såfremt kunden nægter at modtage varen eller ej giver den forødende information eller instruks for levering, har Bio Futura ret til at opbevarer varen på kundens risici og bekostning.
 4. Bio Futura BV har ret til at have særlige aktiviteter udført af tredjemand
 5.   Såfremt aftalen er implementeret i faser kan Bio Futura BV udskyde udførelsen af dele der hører til en kommende fase indtil kunden skriftligt har godkendt de før kommende faser.
 6. Såfremt der under udførelsen af en aftale at det viser sig at det er nødvendigt for udførelsen at supplerer eller forbedre aftalen så vil parterne ændre aftalen hurtigst muligt og overens. I det sådanne tilfælde vi Bio Futura BV indgive et pristilbud såfremt det er tidmæssigt muligt.
 7. Såfremt en aftale er forbedret forbeholder Bio Futura BV sig ret til først at implementerer forbedringen efter kunden har erklæret sig enig med pris og andre betingelser udtrykt for udførelsen. Inklusivt tidspunkt for implementeringen. Manglende implementering af den tilpassede aftale er på ingen måde brud på kontrakten og giver ej heller kunden nogen grund til at afslå en kontrakt. Bio Futura BV kan afslå at ændre en aftale uden at måtte give en grund herfor.
 8. Såfremt kunden forsømmer en ordentlig udførelse af aftalen, hæfter kunden for alle udgifter Bio Futura BV måtte have i denne forbindelse.
 9. Såfremt Bio Futura og kunden er enige om en fast pris, forbeholder Bio Futura BV sig ret til at hæve prisen hvis dette er på grund af prisstigninger forsaget af lovgivning og regler eller hvis det er forsaget af prisstigninger af råvarer eller lønstigninger.Hvem end der afgiver en udskrift eller reproduktions ordrer er antaget som at have ret til dette. Han er således, sammen med ansvarshavende og eksklusiv printeren, fuldt ud ansvarlig overfor tredjemand.

§ 4 Indstilling, opløsning og midlertidig aflysning af aftalen

Bio Futura BV har ret til at indstille eller afslutte udførelsen af det forpligtigede i aftalen hvis:

 1. Kunden ikke helt eller rettidigt opfylder forpligtigelserne i aftalen;
 2. Efter afslutning af aftalen, Bio Futura BV opdager omstændigheder der giver god grund til at tro at kunden ikke vil opfylde hans forpligtigelser.
 3. Der opstår omstændigheder der gør at opfyldelsen af aftalen bliver umulig eller der opstår omstændigheder der gør at en uændret fastholdes af aftalen ikke rimelig kan afkræves Bio Futura BV.
 4. Såfremt at en opløsning er kundens skyld har Bio Futura ret til at modtage kompensation for alle tab.
 5. I tilfælde af købers likvidering, betalingsstandsning eller konkurs eller en hvilken anden omstændighed der fører til at kunden ikke længere frit kan disponere over hans aktiver, er Bio Futura fritstillet til øjeblikkeligt at afslutte en aftale, uden nogen betalingsforpligtigelse for tab. Bio Futura’s krav er i dette tilfælde til øjeblikkelig betaling.
 6. Såfremt en kunde helt eller delvist aflyser en ordre så skal kunden betale for ordren eller færdige lavede vare plus eventuelle leverings eller bortskaffelses udgifter og udførelsen af aftalen og reserverede arbejdstimer.


Såfremt aftalen er opløst er Bio Futura’s betalingskrav til øjeblikkelig betaling.


§ 5 Force Majeure

 1. Bio Futura er ikke forpligtiget til at opfylde aftalen overfor kunden såfremt det er forhindret af omstændigheder der ikke kan blive tillagt direkte skyld og ej heller kan love, juridiske bestemmelser eller generelt accepterede betingelser være Bio Futura’s skyld.
 2. Force Majeure er defineret i disse handels betingelser som, udover hvad der alment forstået i lovmæssig og juridisk forstand, alle forudsete og uforudsete eksterne grunde som Bio Futura BV ingen indflydelse har på. Inklusive strejker i Bio Futura eller tredjemand.
 3. Bio Futura kan udskyde alle forpligtigelser ift. aftaler så længe en force majeure fortsætter. Er denne periode mere end to måneder har begge parter ret til at afslutte aftalen uden nogle betalingsmæssige forpligtigelser til den anden part.
 4. Såfremt Bio Futura BV allerede har delvist opfyldt eller er i stand til at opfylde dets forpligtigelser iht.  aftalen når force majeure sker og hvis der kan placeres en individuel værdi på den allerede opfyldte del, så har Bio Futura ret til at kræve betaling for den opfyldte del. Kunden er forpligtiget til at betale denne regning som om det var en separat aftale.§6 Betaling og opkrævning

 1. Betaling skal ske senest 14 dage efter regnings dato, på den af Bio Futura anviste facon og i den angivet valuta. Bio Futura har ret til periodisk regningsførelse.
 2. Såfremt kunden forsømmer at betale en regning rettidigt misligholder kunden juridisk set aftalen. Kunden pålægges en morarente på 2% pr. måned, medmindre den lovbestemte rente er højere, i sådanne tilfælde er dette den juridiske rente der pålægges. Renten af det skyldige beløb er beregnet fra det øjeblik kunden misligholder aftalen til det øjeblik hele det skyldige beløb er betalt.
 3. Bio Futura BV forbeholder sig ret til at benytte betalinger kunden har foretaget til at dække udgifter, derefter fratrække renten og til sidst reducere det primære beløb og påløbne renter.
 4. Kunden har aldrig ret til at båndlægge det, til Bio Futura BV, skyldige beløb.
 5. Klager vedrørende regningsbeløb udskyder ikke betalingsfristen.
 6. Såfremt kunden undlader eller undlader at betale fordringer til tiden, skal alle rimelige udgifter forbundet med inddrivning af det skyldige beløb pålægges kunden. De udenretslige udgifter er beregnet på basis af almindelig Hollandsk inddrivnings praksis.§ 7 Fastholdelse af ejerskab

 1. Alle vare leveret af Bio Futura BV i forbindelsen med aftalen forbliver Bio Futura BV’s ejendom indtil kunden har mødt alle aftalens forpligtigelser som aftalt med Bio Futura BV.
 2. Varer leveret af Bio Futura BV der ifølge stk. 1 hører under fastholdelse af ejerskab, må ikke videresælges og aldrig benyttes som valuta. Kunden har ikke ret til at pantsætte eller på anden måde belaste varen under fastholdelse af ejerskab.
 3. Køberen skal altid gøre hvad der rimeligt kan forventes af ham for at sikre Bio Futura BV’s ejendoms ret.
 4. Såfremt tredjemand inddrager varer der er leveret under fastholdelse af ejerskab eller disse ønsker at fremfører deres ret til disse, skal Bio Futura BV underrettes øjeblikkeligt.
 5. Kunde er forpligtiget til at forsikre varer der hører under fastholdelse af ejerskab, for derved at have dem forsikret mod brand, eksplosioner og vandskade og tyveri og videregive forsikringspolicen til Bio Futura BV’s inspektion ved førstkommende krav herom. Bio Futura BV har ret til enhver udbetaling af forsikringen.
 6. Såfremt Bio Futura BV ønsker at fastholde deres ejerskab som nævnt i denne paragraf, skal kunden give Bio Futura BV og tredjemand udpeget af Bio Futura BV, forudgående, ubetinget og uigenkaldeligt samtykke til adgang til steder hvor Bio Futura BV’s ejendom er opbevaret og så disse kan tages tilbage.
 7. Alle design, logoer, tegninger, kompositioner, layouts osv.  designede af os er beskyttet af copyright og forbliver vores ejendom. Kunden erhverver sig kun ret til at benytte disse. Denne rettighed må ikke overføres til tredjemand uden Bio Futura BV’s skriftlige samtykke. Dette gælder også for varianter og designs der ikke er udført af Bio Futura BV. Overtrædelse af denne bestemmelse fører til bøde på 1.250 € pr. design.

 

§ 8 Garantier, kontrol og reklamation, i begrænset periode.

 1. Varerne leveret af Bio Futura BV følger de bestemmelser og standarder der er tilstede ved levering og som er normale i Holland. Garantien benævnt i denne bestemmelse gælder for varer der er beregnet til brug i Holland. Ved brug udenfor Holland skal kunden bekræfte hans identitet såfremt dette er brugbart og møder betingelserne der måtte være tilstede. Bio Futura BV kan i sådanne tilfælde bestemme anderledes garantier og andre betingelser ift. de leverede varer eller planlagte aktiviteter.
 2. Mindre afvigelser på op til 10% i blæk farver og farverne, figurerne, størrelsen og kvaliteten eller tykkelsen af det printet eller special lavede ting berettiger ikke til klage eller afvisning. En afvigelse bør aldrig berettige en afvisning eller en reduktion af prisen.
 3. Ved fremstilling af special lavede ting er 2% dårlige kopier at anse som værende normalt; en afvigelse på ca. 10% af den bestilte kvantitet er accepteret af kunden.
 4. Det er ikke Bio Futura BV’s ansvar at gå udover de tekniske specifikationer der særligt gælder for de bestilte ting.
 5. Garantien der henvises til i stk. 1 af denne paragraf gælder for 6 måneder efter levering, medmindre andet fremgår naturligt af de leverede varer eller at partnerne er enige om andet. Såfremt garantien givet af Bio Futura BV gælder for et produkt fremstillet af tredjemand er garantien begrænset til den givet af fabrikanten af produktet, medmindre andet er bestemt.
 6. Enhver form for garanti er ugyldig i tilfælde af uhensigtsmæssig brug, uhensigtsmæssig opbevaring af kunden eller tredjemand, hvis kunden har foretaget ændringer eller har forsøgt at foretage ændringer, hvis andre produkter er blevet tilsat eller hvis disse er blevet processeret eller på anden måde ændret. Garantien dækker ikke defekter der forekommer pga. omstændigheder Bio Futura BV ikke har kontrol over, inklusivt vejrforhold.
 7. Kunden er forpligtiget til at inspicerer (have inspiceret) varerne når de er tilgængelige for ham. Enhver synlige defekt skal rapporteres til Bio Futura BV skriftligt indenfor 7 dage efter levering. Enhver defekt der ikke direkte er synlig skal skriftligt rapporteres indenfor 7 dage efter at denne defekt er opdaget.
 8. Hvis køber klager rettidigt opløser dette ikke hans købs og betalingsforpligtigelser.
 9. Hvis den underretning om defekt er foretaget på et senere tidspunkt har kunden ikke længere ret til reparation, erstatning eller kompensation.
 10. Såfremt, efter en rettidig klage, det er bestemt at en vare er defekt, vil Bio Futura BV, indenfor en rimelig periode efter at have modtaget returvaren eller hvis Bio Futura BV vælger ikke at have varen retur, at erstatte, sørge for reparation af varen eller betale en alternativ kompensation til kunden.
 11. Såfremt det findes at en klage er ubegrundet, tilfalder alle udgifter, inklusiv eftersyns udgifter, som Bio Futura BV har haft, kunden.
 12. Efter garantiens udløb afholder kunden alle udgifter forbundet med reparation eller erstatning.
 13. Uanset lovmæssige begrænsnings perioder er den begrænset periode for alle krav og svarskrift mod Bio Futura BV et år.§ 9 Ansvar
 

 1. Såfremt Bio Futura BV er ansvarshavende er dette ansvar begrænset til hvad der er beskrevet i denne bestemmelse.
 2. Bio Futura BV er ikke ansvarshavende for skader forsaget af Bio Futura BV, hvis disse skader er opstået på grundlag af forkert / ufuldstændige oplysninger angivet af eller på vegne af kunden.
 3. Ansvaret er begrænset til den størrelse der på rimelig vis er betalt af deres forsikring.
 4. Bio Futura BV er kun ansvarlig for direkte skader.
 5. Direkte skader er defineret som værende rimelige udgifter i forbindelse med at fastslå grundlaget og omfanget af skaden og rimelige udgifter der er afholdt for at forhindre eller begrænse skade, så vidt som kunden kan bevise at disse udgifter resulterede i en reduktion af direkte skade.
 6. Bio Futura BV er aldrig ansvarlig for indirekte skader.§10 Overførelse af risici

 1. Risici for tab, skader og nedsættelse af værdi er overført til kunden på det tidspunkt produktet er bragt til kunden under kundens kontrol.§11 Skadesløshed

 1. Kunden holder Bio Futura BV skadesløs imod alle krav fra tredjemand der måtte lide skade i forbindelse med en kontraktmæssig skade.§12 Anvendelige love og disputatser

 1. Kun hollandsk lovgivning gælder for den gældende kontrakt, selvom aftalen er udført udenlands. Anvendeligheden af CISG er ekskluderet.
 2. Retten i Bio Futura BV’s domicil har eksklusiv jurisdiktion over uoverensstemmelser, medmindre loven kræver det anderledes.


§13 Placering og police ændringer.

 1. Disse handelsbetingelser kan findes på hjemmesiden: www.biofutura.com
 2. Den hollandske udgave af handelsbetingelserne er altid afgørende for forklaringer.===============================================================================================


Handelsbetingelser - fjernsalg af produkter til forbrugere version (WEB SHOP)


§1 Definitioner

I disse bestemmelser skal følgende forstås som:

 1. Supplerende aftale: En aftale hvorved forbrugeren tilegner sig produkter, digitalt indhold og / eller services in forbindelse med en fjern kontrakt og disse vare, digitalt indhold og/ eller services er leveret af entreprenøren eller a tredjemand på grundlag af en aftale mellem entreprenøren og tredjemand.
 2. Retur periode. Den periode hvori forbrugeren kan bruge hans fortrydelsesret.
 3. Forbruger: Den naturlige person der handler med forsæt relativt til hans erhverv, virksomhed, håndværk eller professionelle aktivitet
 4. Dag: Kalender dag
 5. Digitalt indhold: data der er produceret og leveret i digital form.
 6. Aftale periode: en aftale der indeholder en regelmæssig levering af varer, services og / eller data i en specifik periode.
 7. Varigt data bærer: Enhver genstand – inkl. E-mail- der muliggøre at forbrugeren eller forretningen kan gemme information dedikeret til ham personligt på en sådan måde at han fremover kan konsultere denne eller bruge i en behørig periode ift. meningen med informationen og som tillader reproduktion af den gemte information.
 8. Fortrydelsesret: Forbrugerens evne til at fortryde fjern kontrakten under returperioden.
 9. Entreprenør: Den naturlige eller juridiske person der tilbyder produkter, (adgang hertil) digitalt indhold og/ eller fjern ydelser til forbrugere.
 10. Fjern Kontrakt: En kontrakt indgået mellem entreprenøren og forbrugeren i et organiseret salgssystem for fjern salg af vare, digitalt indhold og / eller services, hvori op til og under afslutning af aftalen en eller flere fjern kommunikationsmidler have været brugt helt eller delvist.
 11. Begrebsmæssig form for fortrydelse: Den Europæiske begrebsmæssige form for fortrydelsesret som beskrevet i Appendix I i disse bestemmelser. Appendix I behøver ikke at blive bekendtgjort til forbrugeren hvis hans ordre er uden fortrydelsesret.
 12. Teknologi for fjern kommunikation: midler der kan bruges til at fastsætte en kontrakt uden at forbrugeren og entreprenøren er i det samme rum.

 

§2 Anvendelse

 1. Disse handelsbetingelser gælder for ethvert tilbud fra entreprenøren og enhver fjern aftale lavet mellem forretningen og forbrugere.
 2. Før fjernkontrakten er afsluttet skal denne tekst om generelle betingelser være tilgængelig for forbrugeren. Såfremt dette ikke er muligt skal entreprenøren oplyse, før kontrakten er afsluttet, hvorledes handel betingelserne kan ses og skal sende disse, gratis, til forbrugeren, hurtigst muligt.
 3. Hvis fjern kontrakten er afsluttet elektronisk, uanset den foregående paragraf og før fjern kontrakten er afsluttet, kan teksten om disse handelsbetingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren på en sådan måde at de kan blive gemt på en simpel måde på en varig data bærer af forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, før kontrakten er afsluttet, skal det fremgå hvor de generelle bestemmelser kan blive gennemgået elektronisk og, på forbrugerens for langen, vil de blive sendt til ham elektronisk eller på anden måde, udgiftsfrit.
 4. I det tilfælde at, udover disse handelsbetingelser, specielle produkt og service betingelser også gælder vil den anden og tredje paragraf gælde på lige vis og forbrugeren kan altid benytte den paragraf der er mest fordelagtig for ham.§ 3 Tilbuddet

 1. Såfremt et tilbud har en begrænset levetid eller er underlagt betingelser, vil dette fremgå eksplicit i tilbuddet
 2. Tilbuddet indeholder en komplet og akkurat beskrivelse af de tilbudte produkter, digitale indhold og/ eller services. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at forbrugeren kan foretage en ordentlig vurdering af tilbuddet. Såfremt entreprenøren benytter billeder, skal disse være en sandfærdig repræsentation af produkterne, services og/ eller digitalt indhold.  Åbenlyse fejltagelser eller fejl i tilbuddet er ikke bindende for entreprenøren.
 3. Ethvert tilbud indeholder sådanne information så det er klart for forbrugeren hvilke rettigheder og forpligtigelser der er indeholdt i tilbuddet.§4  Aftalen

 1. Aftalen, underlagt bestemmelserne i § 4, er afsluttet på det tidspunkt forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de tilsvarende betingelser.
 2. Såfremt forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, skal entreprenøren øjeblikkeligt elektronisk godkende modtagelsen af kvitteringen for accept af tilbuddet. Indtil denne kvittering ikke er godkendt af entreprenøren kan forbrugeren tage kontrakten tilbage.
 3. Hvis aftalen er indgået elektronisk skal entreprenøren tage de nødvendige tekniske og organisatoriske forbehold for at beskytte den elektroniske overførelse af data og han skal sikre et sikkert web miljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk skal entreprenøren tage de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger.
 4. Entreprenøren kan, indenfor loven, informerer om hvorvidt forbrugeren har mulighed for at opfylde sine betalingsbetingelser og oplyst om alle de fakta og faktorer der er nødvendige for at træffe en fornuftig afslutning af fjern kontrakten. Såfremt entreprenøren har gode grunde, efterfølgende denne undersøgelse, for ikke at indgå aftalen han har ret til at nægte en ordre eller anmodning eller at tillægge særlige bestemmelser til implementeringen.
 5. Entreprenøren vil sørge for følgende information, senest ved levering af produkt, service og/ eller digitalt indhold til forbrugeren, skriftlig eller på en sådanne måde at det kan blive gemt af forbrugeren på en fremkommelig måde på en varig data bærer:
          a. Firmaets adresse hvor forbrugeren kan henvende sine klager
          b. Betingelser for og måde hvorpå forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret eller en klar udtalelse
               om fraværet af fortrydelsesret.
          c. Information om garantier og efter købs service;Prisen for produktet, servicen eller digitale indhold inkl.
               Alle skatter, om nødvendigt leverings udgifter og betalingsmidler levering eller udførelse af
               fjernkontrakten
          d. Prisen for produktet, servicen eller digitale indhold inkl. Alle skatter, om nødvendigt leverings udgifter
               og betalingsmidler levering eller udførelse af fjernkontrakten
          e. Betingelserne for at kunne afslutte aftalen hvis aftalen har en løbetid på mere end et år eller på
               ubestemt tid.
           f. Om forbrugeren har fortrydelsesret og den begrebsmæssige form for fortrydelsesret.
 6. I tilfælde af en forlænget transaktion, gælder den foregående bestemmelse kun den første levering.§5 Fortrydelsesret

For produkter:

 1. Forbrugeren må opsige en aftale omhandlende købet af et produkt under en afkølings periode på 14 dage uden at give nogen grund. Entreprenøren må spørge forbrugeren om grunden til fortrydelse men kan ikke tvinge ham til at give han grunde.
 2. Afkølingsperioden nævnt i paragraf 1 begynder dagen efter forbrugeren, eller en forudbestemt tredjemand andre end bæreren, har modtaget produktet eller:
          a. Hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i den samme ordre: på den dag hvor forbrugeren eller en
               udnævnt tredjemand har modtaget slutproduktet. Entreprenøren må, såfremt han har klart oplyst
               forbrugeren herom før bestillings processen, nægte at behandle en ordre med flere produkter med
               forskellige leverings tidspunkter.
          b. Hvis leveringen af et produkt består af dele eller forsendelser: på dagen hvor forbrugeren eller
               udnævnte tredjemand har modtaget den sidste del eller forsendelse.
          c. Med kontrakter for almindelig levering af varer i løbet af en særlig periode: på dagen hvor
               forbrugeren eller udnævnte tredjemand har modtaget det første produkt.§ 6 Forpligtigelser for forbrugeren under afkølings perioden.

 1. I denne periode vil forbrugeren behandle produktet og emballage med forsigtighed. Han vil kun tage produktet ud eller bruge det i den udstrækning for det er nødvendigt at bestemme dets funktion og karakteristika. Præmissen er her at forbrugeren skal behandle produktet som det ville være tilladt i en fysisk forretning.
 2. Forbrugeren er kun ansvarlig for formindsket værdi af produktet som et resultat af at behandle produktet udover hvad der er tilladt i bestemmelse 1.
 3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for formindsket værdi af produktet hvis entreprenøren ikke gav ham, før eller ved indgåelsen af aftalen, med alle informationerne bestemt ved lov angående fortrydelsesret.§7 Udøvelse af fortrydelsesretten af forbrugeren og udgifterne i forbindelse med dette.

 1. Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret skal han informere entreprenøren, indenfor afkølingsperioden ved brug af den begrebsmæssige form for fortrydelsesret eller en hver anden utvetydige måde.
 2. Snarest mulig, men indenfor 14 dage fra dagen hvor informationen er refereret til i stk. 1, skal forbrugeren returnere produktet til (en repræsentant for) entreprenøren. Dette er ikke nødvendigt hvis entreprenøren har tilbudt at afhente produktet selv. Forbrugeren har overholdt retur perioden i et hvert tilfælde hvis han returnerer produktet inden afkølings periodens ophør.
 3. Forbrugeren skal sende produktet tilbage med al tilbehør, hvis det er rimeligt muligt også i oprindelig stand og original emballage og i overensstemmelse med de rimelige og klare instrukser givet af entreprenøren.
 4.  Risici og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten ligger hos forbrugeren.
 5. Forbrugeren afholder de direkte udgifter for at returnere produktet. Såfremt entreprenøren ikke har informeret forbrugeren om at han skal afholde dem eller hvis entreprenøren giver udtryk for at han selv vil afholde dem så er forbrugeren ikke ansvarlig for forsendelses udgifter.
 6. Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret er alle øvrige aftaler ophørt ved lov.§8 Entreprenørens forpligtigelser ved fortrydelse

 1. Hvis entreprenøren tillader at besked om fortrydelse gives elektronisk af forbrugeren, skal han sende en godkendelse for modtagelse af kvittering øjeblikkeligt ved modtagelsen af besked om fortrydelse.
 2. Entreprenøren skal godtgøre alle betalinger foretaget af forbrugeren inkl. Leverings omkostninger opkrævet af entreprenøren for det returnerede produkt, øjeblikkeligt men indenfor 14 dage på følgende dag efter forbrugeren har givet besked om fortrydelse. Medmindre entreprenøren tilbyder at afhente produktet selv, han må vente med godtgørelse til han har modtaget produktet eller ved at forbrugeren beviser at han har returneret produktet hvad end der er tidligst muligt.
 3. Entreprenøren benytter det samme betalingsmåde som forbrugeren har brugt undtagen hvis forbrugeren er enig om at benytte en anden metode. Refunderingen er gratis for forbrugeren
 4. Hvis forbrugeren valgte en dyrere leveringsform end den billigste standard levering skal entreprenøren ikke godtgøre de yderligere udgifter forbundet med den dyrere leveringsform.§9 Afvigelse af fortrydelsesretten

Entreprenøren kan ekskludere følgende varer og services fra fortrydelsesretten, men kun såfremt entreprenøren klart viser dette i tilbuddet. Idet mindste før indgåelse af aftalen:

 1. Varer eller services hvis pris er afhængige af afvigelser på det finansielle marked udenfor entreprenørens kontrol og som måtte ske inden for fortrydelsesrettens periode.
 2. Kontrakter indgået ved offentlig auktion. En offentlig auktion er defineret som en salgsmetode hvor varer er tilbudt forbrugeren der møder personligt op eller for hvem muligheden er givet for at møde personligt op, udført af en auktionarius og hvor den der vinder buddet er forpligtiget til at modtage levering af produktet, digitalt indhold og / eller services.
 3. Produkter fremstillet ifølge forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikeret og er fremstillet på basis af et individuelt valg eller beslutning af forbrugeren og som klart er beregnet på en bestemt person.
 4. Produkter der hurtig forgår eller har begrænset hyldeliv
 5. forseglet produkter der er uegnet til at blive returneret pga. helbreds beskyttelse eller hygiejne og som var u forseglet efter levering.
 6. Produkter som der, via deres natur, uadskilleligt blandet med andre produkter efter levering.§10 Prisen

 1. indenfor perioden nævnt i tilbuddet er priserne for produkterne og /eller services ikke forøget undtagen for prisændringer begrundet i ændringer i momssatser.
 2. Uanset ovenstående stk. kan entreprenøren tilbyde produkter eller services, hvis priser kan svinge i det finansielle marked og som entreprenøren har ingen kontrol over, til variable priser. Disse   udsving og det faktum at enhver pris der er nævnt er intenderede priser og er benævnt i tilbuddet.
 3. pris forøgelser indenfor tre måneder efter indgåelsen af en kontrakt er kun tilladt hvis det er som resultat af lovgivning eller regulering.
 4. Pris forøgelser 3 måneder efter indgåelsen af kontrakt er kun tilladt hvis entreprenøren har forskrevet dette og:
          a. De er resultatet af lovgivning eller regulering eller
          b. forbrugeren har ret til at opsige kontrakten med effekt fra den dato hvor forøgelsen ske        
 5. Priserne tilbuddet af produkter og services inkluderer moms§11 Overholdelse af aftalen og udvidet garanti

 1. Entreprenøren garanterer at produkterne og/ eller services lever op til aftalen, specifikationerne som i tilbuddet, de rimelige krav om pålidelighed og/eller brugbarhed og på datoen for indgåelse af aftalen eksisterende juridiske bestemmelser og/eller offentlige regulativer. Hvis der er enighed om dette forsikre entreprenøren endvidere at produktet er egnet til normalt brug.
 2. En yderligere garanti er ydet af entreprenøren er at dennes leverandør, fabrikant eller importør aldrig begrænser juridiske rettigheder og krav som forbrugeren har hvis entreprenøren ikke overholder sin del af aftalen.
 3. Yderligere garanti er defineret som enhver handling af entreprenøren, dennes leverandør, importør eller fabrikant der garanterer at forbrugeren har særlige rettigheder eller krav udover de juridiske forpligtigelser og i så fald at han ikke har overholdt sin del af aftalen.


§ 12 Levering og udførelse

 1. Entreprenøren tager størst muligt hensyn ved modtagelse og implementering af bestillinger af produkter og   ved bedømmelse af hvilke bestemmelser der gælder for service.
 2. Leveringsstedet er den adresse forbrugeren har oplyst til entreprenøren.
 3. Ifølge Paragraf 4 af disse handelsbetingelser vil entreprenøren udfører bestillinger hurtigt men ikke senere end 30 dage. mm. en anden aftale er indgået ang. levering. Såfremt en levering er forsinket eller en levering slet ikke eller kun delvist er leveret, skal forbrugeren modtage besked om dette, ikke senere end 30 dage efter at have afgivet sin bestilling. I dette tilfælde har forbrugeren ret til at opsige kontrakten uden straf og har ret til enhver kompensation.
 4. Efter opsigelse iflg. Foregående bestemmelse, skal entreprenøren øjeblikkeligt erstatte det af forbrugeren betalte beløb.
 5. Risikoen for skade og/eller tab af produktet hviler på entreprenøren indtil øjeblikket for levering til forbrugeren eller en forudsat repræsentant som er bekendt af entreprenøren, mm. andet er udtrykkeligt aftalt.

§13 Varighed af transaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse

Opsigelse:

 1. Forbrugeren kan på ethvert tidspunkt opsige en aftale der er indgået for ubestemt tid, der omfatter regelmæssig levering af produkter, hvis de anvendelige opsigelsesregler og opsigelsesperiode på mindst en måned er overholdt.
 2. Forbrugeren kan på ethvert tidspunkt opsige en aftale der er indgået på ubestemt tid der omfatter regelmæssig levering af produkter ved slutningen af en særlig periode med hensyn til de aftalte opsigelsesregler og opsigelsesperiode på mindst en måned.
 3. Aftalerne der er henvist til i de foregående bestemmelser kan, af forbrugeren:
          - Blive opsagt til enhver tid og ikke begrænset til opsigelse på et særligt tidspunkt eller i en given periode.
          - Blive opsagt på i det mindste samme måde som indgået.
          - Altid opsagt med samme opsigelsesperiode som entreprenøren har forhandlet for sig selv.


Forlængelse:

        4. En kontrakt der løber i en fastsat periode der omfatter regelmæssig levering af varer kan ikke automatisk blive
             forlænget eller fornyet for en fastsat periode.
        5. En kontrakt der løber i en fastsat periode der omfatter regelmæssig levering må kun stiltiende blive forlænget
             til en ubestemt periode hvis forbrugeren har ret til, til enhver tid, at opsige kontrakten med en
             opsigelsesperiode på mindst en måned.

Varighed:

        6. Når en kontrakt har en varighed på mere end et år kan forbrugeren, til enhver tid og med opsigelsesperiode
             på mindst en måned opsige aftalen med mindre almindelig sund fornuft taler imod en opsigelse før den
             aftalte tid.


§ 14 Betaling

 1. Med mindre det fremgår andre steder i aftalen eller i yderligere betingelser skal det skyldige beløb betales indenfor 14 dage efter starten af en afkølings periode eller i fraværet af en afkølingsperiode indenfor 14 dage efter indgåelsen af aftalen.
 2. Når der sælges produkter til forbrugeren er forbrugeren generelt set aldrig forpligtiget til at forudbetale mere end 50 %. Hvis der er forhandlet forudbetaling må forbrugeren ikke påkalde sig nogen rettigheder mht. implementering af ordren eller servicen før det forhandlet beløb er betalt.
 3. Forbrugeren er forpligtiget til øjeblikkeligt at rapportere enhver upræcished i de givne eller specificerede betalingsdata til entreprenøren.
 4. Såfremt forbrugeren ikke er i stand til at overholde betalingsforpligtigelsen, efter han er blevet gjort bekendt med forsinket betaling af entreprenøren og har fået en periode på 14 dage til at overholde hans forpligtigelser og stadig ikke har betalt indenfor denne 14-dages periode, så skylder han den lovlige rente på det udestående beløb og entreprenøren har ret til at opkræve udenoms retslige udgifter forsaget af ham. Disse opkrævninger er maks.: 15% af udeståender op til 2.500€: 10% op til de næste 2.500€- og 5% på de næste 5000€ - med et minimum på 40€ Entreprenøren kan afvige fra disse satser og procenter til fordel for forbrugeren.§ 15 Klage procedure

 1. Entreprenøren har en tydelig klage procedure og behandler klager i henhold til denne procedure.
 2. Klager angående implementeringen af en aftale skal, hurtigst muligt efter forbrugeren har konstateret defekterne, leveres klart og vel beskrevet til entreprenøren.
 3. Klager henvendt til entreprenøren er besvaret indenfor 14 dage fra datoen på kvitteringen. Hvis en klage har behov for en forudset længere behandlingstid skal kvitteringen være godkendt af entreprenøren indenfor en periode på 14 dage, hvori det fremgår hvornår forbrugeren kan forvente et detaljeret svar.
 4. Forbrugeren skal give entreprenøren fire uger til at behandle klage i henhold til gensidig aftale. Efter denne periode bliver det en tvist der er genstand for en afgørelse af tvister.§16 Tvister

 1. Kontrakter mellem entreprenøren og forbrugeren, for hvem disse handelsbetingelser gælder, er kun underlagt Hollandsk lovgivning.§17 Yderligere eller afvigende betingelser

 1. Yderligere eller betingelser der afviger fra disse handelsbetingelser må ikke være til skade for forbrugeren og skal gemmes skriftligt eller i en sådanne form at de kan gemmes på en varig data bærer tilgængelig for forbrugeren.

Scroll to top